Sök

GDPR

Information till kunder

Bolagsrätt Sundsvall AB (nedan ”Bolagsrätt”) samlar in vissa personuppgifter och behandlar dessa på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Bolagsrätt Sundsvall AB, org.nr. 556632-8505
Box 270, 851 04 Sundsvall

Vid frågor kontakta:
Marina Jonsson via Info@bolagsratt.se. Ange GDPR i ärenderaden

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund hos Bolagsrätt behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos oss.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@bolagsratt.se

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund.

Överföringar till tredje land

Företaget överför inte uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När Bolagsrätt samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att vi inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • Nyttja rätten till dataportabilitet.
Säkerhet

Bolagsrätt vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Marina Jonsson på mail Info@bolagsratt.se. Ange GDPR i ärenderaden.

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Sök