skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Ändringar i ABL den 1 augusti 2014

Den 1 augusti träder nya regler i ABL i kraft. Reglerna rör främst förenklingar, såsom t.ex. följande:

Kravet på att stiftare och likvidatorer ska vara bosatta inom EES försvinner.

Det behövs inte längre någon justeringsman för stämmoprotokoll när ordföranden eller protokollföraren ensam, eller de två tillsammans, företräder alla aktier.

Privata aktiebolag behöver inte längre upprätta någon arbetsordning eller instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören eller andra organ som styrelsen utsett.

Vid emissioner kan det beslutas att teckning av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får göras genom betalning, istället för genom teckning på teckningslista. I sådant fall måste dock anmälan till Bolagsverket kompletteras med en försäkran om att teckning har skett i enlighet med emissionsbeslutet.

Vid registrering av bifirma behöver inte längre styrelseprotokollet med beslutet skickas in till Bolagsverket.

 

Därutöver ändras kraven vid minskning för återbetalning till aktieägarna utan att aktier dras in, så att det belopp som ska återbetalas per aktie samt den tid inom vilken återbetalningen ska göras uttryckligen måste anges.

Back To Top