Bolagsrätt
Priser/rabatter

Priser/rabatter

Arvoden för handläggning av ordinära registreringsärenden
Standardärenden
Expressanmälan (Direktinlämnad företrädarändring med bekräftelse) + 500 kr
Lagerbolag 3 900 kr
(Handlingar + 900kr)
Nybildning/firma/bifirma 900 kr
Nybildning av filial 2 000 kr
Emissioner/nedsättningar 700 kr
Konvertibler/teckningsoptioner 1 000 kr
Bolagsordningsändringar 600 kr
Fusioner enligt 23:28 ABL 600 kr
Fusioner enligt 23:1 ABL 900 kr
Gränsöverskridande fusioner 23:36 ABL 2 000 kr
Utbyte/nyteckning/bemyndigande/tillstånd 500 kr
Styrelse/revisor/lagerbolag/likvidation 400 kr
Postadressändring 250 kr
Kontroll Ändringsbevis 100 kr
Dödande av aktiebrev 600 kr
Sammansatta ärenden
Firmaändring och annat 1 100 kr
Bolagsordningsändring och annat 1 000 kr
(Moms 25 % tillkommer)
Allmän rådgivning För allmän rådgivning utgår arvode enligt sedvanlig tiddebitering.
Rabatter
Rabatt i Svenska Dagbladet
Svenska Dagbladet 10 %
BOLAGSRÄTT SUNDSVALL AB. Box 270. 851 04 Sundsvall. Telefon 060-16 81 50
- en webbproduktion av parny i samarbete med nilsson grafisk form -